Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van LifeOnline (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”).

In deze Gebruiksvoorwaarden staan de voorwaarden voor het gebruik van de Dienst die LifeOnline aanbiedt. We raden je dan ook aan om deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen, zodat je goed op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen bij het gebruik van de Dienst. Voor zover van toepassing, gelden deze Gebruiksvoorwaarden ook voor het gebruik van de Dienst door je aangewezen Nabestaande. LifeOnline kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Indien er een inhoudelijke wijziging plaatsvindt, zal LifeOnline de nieuwe Gebruiksvoorwaarden onder je aandacht brengen bij je volgende gebruik van de Dienst. Er kan alleen schriftelijk afgeweken worden van deze Gebruiksvoorwaarden. Alle woorden die met een hoofdletter worden geschreven, zijn hieronder gedefinieerd. Heb je vragen over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met LifeOnline via info@lifeonline.nl of via het contactformulier op de website.

1. Definities

Account de persoonlijke omgeving van de Gebruiker binnen de Website, waartoe men toegang krijgt door middel van een accountnummer en wachtwoord.
Dienst de dienst die LifeOnline aanbiedt aan de Gebruiker. De dienst bestaat uit het bieden van toegang tot de Website via het Account, waarmee de Gebruiker informatie kan toevoegen aan zijn/haar Dossier. Het Dossier wordt na het overlijden van de Gebruiker toegankelijk gemaakt voor de door hem/haar aangewezen Nabestaande.
Dossier alle informatie die de Gebruiker aan LifeOnline verstrekt door middel van de Dienst, waaronder in ieder geval een adresboek, de antwoorden op de vragen die door middel van de Dienst worden gesteld en eventuele vragen die de Gebruiker zelf toevoegt.
Gebruiker de natuurlijke persoon die een LifeOnline dossier heeft aangemaakt, in deze Gebruiksvoorwaarden ook wel aangeduid als ‘je’, ‘jou’, ‘jij’ of ‘jouw’.
IE rechten alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
LifeOnline de handelsnaam van Clever Management waaronder zij de Dienst aanbiedt. Clever Management is sinds 2007 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34265087 en is gevestigd aan de Henegouwenstraat 94, 1066 DH te Amsterdam.
Nabestaande de door de Gebruiker aangewezen persoon, die bevoegd is om toegang te krijgen tot het Dossier, afhankelijk van de instellingen die de Gebruiker heeft gekozen.
Website https://www.lifeonline.nl en alle onderliggende pagina’s.

2. De Dienst

LifeOnline biedt je een online platform om je eigen persoonlijke nalatenschapsdossier samen te stellen. Het geeft je een totaaloverzicht van je leven met als doel het ontzorgen van je Nabestaanden. Mocht er onverwachts iets met je gebeuren, dan heeft één aangewezen Nabestaande met één druk op de knop een volledig draaiboek in handen. Hij/zij krijgt antwoord op de talloze onbeantwoorde praktische en administratieve vragen, zoals jij ze beantwoord wil hebben. Je op maat gemaakte Dossier geeft direct duidelijkheid in het geval je onverwachts een ernstig ongeluk krijgt, net na je overlijden en vooral ook na je uitvaart.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitnodigen van je Nabestaande. Zonder tenminste één aangewezen Nabestaande is je Dossier niet bruikbaar na je overlijden. Je kan zelf bepalen met welke rechten je Nabestaande toegang heeft tot jouw Dossier.

Wanneer er door je Nabestaande een ongeluk of overlijden melding wordt gedaan, wordt er om veiligheidsredenen ook een bericht naar je eigen e-mailadres verstuurd. Mocht er fraude worden gepleegd, dan kun je binnen 1 week de melding zelf annuleren. De meest privacy gevoelige delen van je Dossier die echt bedoeld zijn voor na je overlijden, zijn pas na deze termijn toegankelijk, tenzij je de Nabestaande meekijk rechten hebt meegegeven tijdens je leven.

LifeOnline wijst erop dat jouw Dossier en de daarin aangegeven informatie, wensen en instructies niet gelden als testament of testamentaire last. Je kunt wel je wensen aangeven, maar het is aan de integriteit van de Nabestaande of dit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Mocht je zeker willen weten dat je wensen ook worden nageleefd, zoals jij ze hebt bedoeld, dan adviseren we je dit notarieel vast te leggen. De notariële akte kun je dan wel vermelden in je Dossier.

LifeOnline is steeds bevoegd om procedurele of technische veranderingen of verbeteringen in de Dienst aan te brengen, zonder voorafgaand bericht aan jou en zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

3. Gebruik van de Dienst

Om gebruik te maken van de Dienst moet je eerst een Account aanmaken via de Website. Je staat ervoor in dat:

 • de informatie die je verstrekt bij je aanmelding juist, volledig en up-to-date is;
 • je je inloggegevens geheim houdt en niet aan derden zal verstrekken;
 • je de Account niet voor iemand anders aanmaakt; en
 • je niemand anders toegang geeft tot je Account.

Je accepteert dat:

 • de uitvoering van LifeOnline na je overlijden het beste werkt als je je hele Dossier voor 100% hebt ingevuld; en
 • de afhandeling van je Dossier alleen uitvoerbaar is als je tenminste 1 Nabestaande hebt aangewezen.

De Nabestaande maakt een eigen gratis Account aan. Dit Account heeft beperkte functionaliteit. Als een Nabestaande al een betaalde Account heeft, dan verkrijgt hij/zij binnen dat Account de aanvullende bevoegdheden ten aanzien van jouw Dossier.

Bij het gebruik van de Dienst is het niet toegestaan:

 • om discriminerende, kwetsende, aanstootgevende of anderszins ongepaste informatie te verstrekken;
 • om persoonlijke gegevens van anderen te verstrekken of deze te gebruiken in strijd met de relevante wetgeving;
 • om de beveiliging of de werking van de Dienst in gevaar te brengen of te omzeilen, bijvoorbeeld door (al dan niet bewust) gebruik te maken van virussen, Trojaanse paarden of bots;
 • om te handelen met een commercieel oogmerk;
 • om inbreuk te maken op de rechten van LifeOnline of die van derden, waaronder IE rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 • om in strijd te handelen met deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving;
 • om onrechtmatig te handelen of de belangen of reputatie van LifeOnline te schenden.

4. Tarieven en betaling

Voor het gebruik van de Dienst zijn de tarieven zoals weergegeven op de Website verschuldigd. Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief b.t.w. Je betaalt steeds vooraf voor 1 jaar. Het 1e jaar betaal je via iDeal of creditcard. Bij het bevestigen van je aanmelding ga je vanaf het 2e jaar akkoord met een jaarlijkse doorlopende automatische incasso.

Je kunt je jaarlijkse tarief zelf tot een bepaald minimum verlagen door een nieuw Gebruiker aan te brengen. De korting geldt vanaf je eerstvolgende automatische incasso.

LifeOnline is gerechtigd de tarieven aan te passen en zal jou van die wijziging op de hoogte brengen. Indien je niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, kan je je Account opzeggen zoals beschreven in punt 6 van deze Gebruiksvoorwaarden.

Klachten met betrekking tot de Dienst schorten je betalingsverplichting niet op. Als LifeOnline je betaling door omstandigheden niet tijdig heeft ontvangen, heeft zij het recht om het verlenen van de Dienst onmiddellijk op te schorten.

5. Toegang tot je Account

LifeOnline is gerechtigd om je de toegang tot je Account of de Dienst tijdelijk of permanent te beperken of te blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving aan jou en zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Dit zal LifeOnline bijvoorbeeld kunnen doen als dit:

 • noodzakelijk is voor onderhoud aan de Dienst;
 • in geval van overmacht met bijvoorbeeld een stroomstoring of een brand;
 • wanneer LifeOnline de veiligheid van je Dossier in gevaar ziet komen door een aanval van buitenaf;
 • wanneer je handelt in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden.

In het geval je handelt in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden, kan LifeOnline je Account éénzijdig afsluiten zonder opgaaf van reden en de verplichting om je de al ingevulde gegevens uit je Dossier alsnog te overhandigen of het resterende bedrag te restitueren.

6. Account opzeggen

Je Account is na betaling van de jaarlijkse bijdrage altijd voor de duur van 1 jaar beschikbaar en wordt, zonder tussentijds bericht van opzegging, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. Voor de stilzwijgende verlenging vanaf het 2e en de opvolgende jaren word je door LifeOnline op de hoogte gebracht van de volgende afschrijvingsdatum. Eenmaal betaalde jaarlijkse bijdragen worden niet gerestitueerd.

Na opzegging van je Account wordt de toegang tot je Dossier per direct afgesloten en wordt de volgende betalingsverplichting gestopt. LifeOnline hanteert een periode van 1 maand voordat je Dossier definitief wordt vernietigd. Om na je opzegging van je Account je Dossier weer te heropenen en je gegevens uit je Dossier weer tot je beschikking te krijgen, kun je binnen 3 weken na opzegging een aanvraag indienen bij info@lifeonline.nl. LifeOnline is na het opzeggen van je Account verder niet verplicht om je informatie uit je Dossier op enige wijze aan je te verstrekken.

Na de betaling kun je je tot 14 dagen beroepen op je herroepingsrecht. Na opzegging van je Account via de Website zal LifeOnline het totale bedrag binnen 30 dagen restitueren.

Wanneer een Gebruiker door de aangewezen Nabestaande overleden is gemeld, blijft het Dossier nog 6 maanden beschikbaar. Voordat LifeOnline over zal gaan tot het sluiten van het Account en vernietiging van het Dossier, wordt er vanaf de meldingsdatum op de Startpagina van de Gebruiker een einddatum aangegeven.

Vanaf het moment dat je als Gebruiker overleden bent gemeld, worden er geen nieuwe facturaties uitgevoerd. Al door de Gebruiker betaalde jaarlijkse bijdragen worden niet gerestitueerd.

7. IE rechten

De IE rechten op de Dienst en de Website berusten volledig bij LifeOnline of haar licentiegevers.

Voor zover er IE rechten rusten op de informatie in je Dossier, blijf je zelf rechthebbende. Door de informatie te verstrekken via de Dienst, verleen je aan LifeOnline een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om de informatie te gebruiken voor zover dat nodig is om de Dienst aan jou te verlenen.

Dat houdt in ieder geval in dat LifeOnline de informatie opslaat en deelt met je Nabestaande indien daar reden toe is. Vragen die je zelf toevoegt, mag LifeOnline voorts gebruiken om haar Dienst voor andere Gebruikers te verbeteren. Je antwoorden op deze zelf toegevoegde vragen zijn niet inzichtelijk voor LifeOnline.

Je staat ervoor in dat je alle informatie die je toevoegt aan je Dossier, en alle overige informatie die je aan LifeOnline verstrekt bij het gebruik van de Dienst rechtmatig is en dat jij volledig gerechtigd bent om deze informatie te gebruiken en aan LifeOnline te verstrekken en de licentie zoals hierboven genoemd te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

LifeOnline is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of anderszins. Wanneer LifeOnline toch aansprakelijk is op enige grond, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat jij in de voorgaande 12 maanden aan LifeOnline hebt betaald voor de Dienst. Elke aansprakelijkheid van LifeOnline voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, verlies of beschadiging van data, misgelopen omzet of besparingen, verminderde goodwill of schade als gevolg van een claim van derden is uitgesloten.

LifeOnline is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het doorbreken van haar beveiligingsmaatregelen of het via andere wegen beschadigen, wissen, lekken of anderszins onbedoeld openbaar worden van informatie uit je Dossier. Ook aanvaardt LifeOnline geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik dat de Nabestaande maakt van jouw Dossier.

De beperkingen van de aansprakelijkheid van LifeOnline vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van LifeOnline of haar bestuurders. Een verplichting van LifeOnline om schade te vergoeden ontstaat pas wanneer je LifeOnline schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van de schade. Elk recht om schade te vorderen van LifeOnline vervalt na verloop van 3 maanden nadat de schade is ontstaan.

9. Garanties en vrijwaringen

LifeOnline zal zich inspannen om de Dienst met zorg te verlenen. Het gebruik van de Dienst is echter steeds voor je eigen rekening en risico. Je accepteert dat de Dienst alleen die functionaliteiten en eigenschappen bevat, zoals je die aantreft op het moment van gebruik. LifeOnline garandeert niet dat de Dienst steeds beschikbaar is en zonder fouten en onderbrekingen zal werken.

LifeOnline is niet verantwoordelijk voor:

 • de onjuistheid of incompleetheid van de informatie in je Dossier;
 • transmissiefouten of de niet-beschikbaarheid van computer, data of telecom-faciliteiten;
 • enig onbevoegd gebruik van de Dienst;
 • het maken van deugdelijke en bruikbare back-ups van je Dossier;
 • het management van je Dossier, inclusief het controleren van de informatie in het Dossier en de instellingen van je Account;
 • de manier waarop het Dossier wordt gebruikt door jou of je Nabestaande.

Je vrijwaart LifeOnline tegen alle schade en kosten - waaronder de kosten van juridische bijstand; incassokosten; rente, schade en kosten als gevolg van claims van derden - die LifeOnline lijdt of maakt en die samenhangen met of het gevolg zijn van (i) een schending door jou van deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) het gebruik dat je van de Dienst maakt, of (iii) een onrechtmatige daad.

10. Privacy en beveiliging

Met uitzondering van vragen die jij zelf toevoegt, heeft LifeOnline geen inzicht in jouw Dossier en kan dat dus ook niet delen met anderen, tenzij zij daartoe verplicht zou zijn op grond van wet- of regelgeving of rechtspraak.

LifeOnline gaat zeer zorgvuldig om met jouw gegevens en zal deze alleen verwerken in overeenstemming met haar Privacy Policy, dat je op de Website kan raadplegen.

LifeOnline past zeer vooruitstrevende veiligheidsmaatregelen toe om de Website te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Toch heeft LifeOnline er bewust voor gekozen om jouw meest privacy gevoelige gegevens zoals je wachtwoorden en pincodes niet in je Dossier op te slaan. Wel stelt LifeOnline eventueel een template ter beschikking om deze gegevens zelf thuis veilig op te bergen.

LifeOnline is zich ervan bewust dat er zeer gevoelige informatie in je Dossier kan staan. LifeOnline heeft zeer vooruitstrevende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Enkele van deze maatregelen zijn:

 • LifeOnline wordt gehost op dedicated servers, die alleen toegankelijk zijn voor LifeOnline;
 • de server(s) waar LifeOnline op draait, worden dagelijks 24/7 in de gaten gehouden;
 • om je identiteit te beschermen, kan je niet zelf je accountnummer kiezen;
 • je moet een sterk wachtwoord gebruiken;
 • alle privacy gevoelige informatie wordt versleuteld verzonden en opgeslagen.

De beveiliging van je eigen apparatuur (computer, laptop, ipad of mobiel etc.) of internet blijft jouw verantwoordelijkheid. LifeOnline raadt je aan om in ieder geval een hoogwaardige firewall en een volledig geüpdate betaalde virusscanner te gebruiken. Deze zal je computer beschermen tegen virussen, spyware, wormen, Trojaanse paarden etc.

11. Overig

LifeOnline mag haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan derden en zal jou daarvan op de hoogte stellen.

Blijken deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of vervalt een gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden, dan blijven jij en LifeOnline aan het overblijvende deel gebonden. LifeOnline zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen zijn met die van het ongeldige gedeelte.

Voor zover niet dwingend anders is bepaald op grond van internationaal recht, is op deze Gebruiksvoorwaarden en elk gebruik van de Dienst het Nederlands recht van toepassing en worden alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Probleem geconstateerd met je browser instellingen

LifeOnline gebruikt javascript voor de werking van de website.
We hebben echter geconstateerd dat javascript niet wordt ondersteund in je internet browser.
Activeer ajb javascript ondersteuning of gebruik een andere browser.

Loader Small
even geduld ajb